Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000

Các loại bản đồ quy hoạch 500, 2.000, 5.000 và cách đọc bản đồ quy hoạch đất

Các loại bản đồ quy hoạch 1/500, 1/2.000, 1/5.000 và cách đọc bản đồ quy hoạch

Trong quy hoạch, ta thường thấy các khái niệm bản đồ quy hoạch 1/5.000, 1/2.000 và đặc biệt là 1/500 được nhiều người mua đất dự án rất quan tâm. Vậy bản đồ quy hoạch các tỷ lệ này là gì, có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa và nhiệm vụ của từng loại bản đồ được quy định cụ thể tại các văn bản luật và...

Danh sách so sánh

So sánh